Asfaltstelegrafen-The Asphalt Telegrph 1494 kHzVi är Sveriges första

rockradiostation på mellanvågsbandet,

1494 kHz = 201 meter.


Vi sänder mycket 70-talsrock, med en helt nytillverkad mellanvågssändare från 

södra Dalarna.


Vi säger inte så mycket mellan låtarna,utan låter musiken tala istället.

We are the first Swedish rockradio station on the

AM-band, 1494 kHz = 201 meters on your dial.

We broadcast much rock´n roll from the 70´s with a brand new AM-transmitter from the central part of Sweden.


We don´t say so much when we are on the air..

We let the music speak instead.

AM

1494 kHz

201 meters 


Mittelwellen


       Mellanvåg

Vem kommer inte ihåg the station  of the stars, Radio Luxembourg

med 1300 Kilowatt?

Radio Luxembourgs sändarantenner utanför den lilla staden Marnach, 5 mil norr om huvudstaden i detta lilla storhertigdömme.

1300 Kw, planetens starkaste sändare på sin tid i mitten av sjuttiotalet.

Skriv några rader till oss

Write a few sentences to us

Den 15 Oktober 2019 fick Kulturdepartementet  i Stockholm motta en licensansökan från oss gällande ett tillstånd för att få sända så kallad

"Hobbyradio" med max 1 Kw effekt på

mellanvågsbandet.


Den 20 December 2019 fick vi en reaktion från Kulturdepartementet via mail att dom mottagit ansökan.


Den 17 Dec 2020

skickar Departementet över ett remissvar till oss från PTS som ger oss rätt i sak, PTS anser inte längre att det kan uppstå frekvensbrist även om många små privata stationer ges licens och säger OK på ansökan som ligger hos Regeringen. Det argumentet som Regeringen skyllt på under 60 år, att det uppstår frekvensbrist med fler aktörer i luften är nu undanröjt.

30 Mars 2022.


Den 31 Mars 2022 beslöt sig den förra Socialdemokratiska enpartiregeringen för att avslå vår ansökan om sändarlicens längre än 14 dygn som maximalt idag kan beviljas för tillfälliga tillstånd av Myndigheten för Press, Radio & TV.


Efter cirka en månads funderande så skickade vi till slut in en begäran om rättslig prövning av detta Regeringsbeslut, till HFD,

Högsta Förvaltningsdomstolen.


Så här ser vårt yttrande till HFD ut:


Hej!

Härmed vill vi ansöka om rättslig prövning av ett Regeringsbeslut taget den 31 Mars 2022, gällande en ansökan om sändningstillstånd för ljudradio på mellanvåg (AM) med beteckningen Ku2019/01745.


Finner att, i det Regeringen skriver som sina skäl för avslag, där framgår det inte på vilka grunder Regeringen avslår vår ansökan.


Att "ansökningar från privatpersoner har tidigare avslagits" kan inte vara en saklig motivering till att åter avslå en ny ansökan.


Vi anser dessutom att Regeringens beslut strider mot Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 

Kapitel3-Rätten att sända, framställa och sprida

- och där


§3- Sändning på annat sätt än genom tråd.


Där står att läsa:

Sändning på annat sätt än genom tråd.


Rätten att sända program på annat sätt än genom tråd får regleras genom lag som innehåller föreskrifter om tillstånd och villkor för att sända.


Det allmänna ska eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet.

Lag (2018:1802).


Vidaste möjliga yttrande och informationsfrihet säger lagen.Den tidigare Socialdemokratiska Regeringen har fattat ett beslut, som enligt vår åsikt, inte lever upp tillYttrandefrihetsgrundlagen.


Förövrigt har Post-och-Telestyrelsen, PTS, inkommit med ett remissyttrande till Regeringen som tillstyrker att frekvenser finns tillgängliga på AM-bandet i Sverige.


Högsta Förvaltningsdomstolen har mottagit och löst ut denna skrivelse den 5 Maj 2022.

Där ligger fallet idag.


Varför kan en sån här enkel sak, som en licensgivning för en radiostation funka i alla andra Nordiska länder, resten av EU, gamla öststater men inte i Sverige??
Uppdatering 2023.06.22:


Efter ett år av kompakt tystnad från Högsta Förvaltningsdomstolen beslöt vi oss på stationen

den 7 Juni 2023 att skicka in en ny ansökan till den nya Regeringen Kristerssons Kulturdepartement och där Kulturminister Parisa Liljestrand. 


Eftersom vi numera har en konservativ Regering i Sverige hoppas vi naturligtvis på en mer inställsam syn på fria etermedier och att vi till slut kan erhålla en rundradiolicens för utsändningar på mellanvågsbandet!Uppdatering 3 December 2023.


Vi har erhållit 14 dagars tillfälligt sändningstillstånd från 23 December 2023 - 5 Januari 2024.


Då blir det svensk radio på mellanvåg igen.    


On 15th of October 2019, the Ministry of Culture in Stockholm received a license application from us regarding a permit to broadcast so-called

"Hobby radio" with max 1 Kw power on

the mediumwave or AM band. 


On 20th December 2019, we received a reaction from the Ministry of Culture via email that they had received the documents.


On 17th December 2020:

The Ministry of Culture sends us a
copy of the consultation response from PTS, the Swedish Post and Telecom Agency, which gives us right in the substance, PTS no longer believes that there may be a shortage of frequencies on the AM band if many small private stations are licensed and therefore says OK on the application on the Ministry of Culture's table. The argument that the government has blamed for over 60 years, that there will be a lack of frequencies with more actors in the air, has now once and for all been erased.


On March 31st, 2022, the former Social Democratic one-party government decided to reject our application for a broadcasting license longer than 14 days, which can currently be granted for temporary permits by the Authority for Press, Radio & TV.


After thinking about it for about a month, we finally submitted a request for judicial review of this Government decision, to HFD, the Supreme Administrative Court.


Our opinion to HFD looks like this:Hey!

Hereby, we would like to apply for legal review of a Government decision taken on March 31st, 2022, regarding an application for a broadcasting license for sound radio on medium wave (AM) with the designation Ku2019 / 01745.Finds that, in what the Government writes as its reasons for rejection, it does not appear on what grounds the Government rejects our application.That "applications from private individuals have previously been rejected" cannot be a factual justification for rejecting a new application again.


We also believe that the Government's decision is contrary to the Freedom of Expression Act (1991:1469) Chapter 3-

The right to transmit, produce and distribute - and there

§3- Transmission by means other than by wire.


It reads:

Transmission other than by wire.


The right to broadcast programs in a way other than by wire may be regulated by law that contains regulations on permission and conditions for broadcasting.The general public must strive for the radio frequencies to be used in a way that leads to the widest possible freedom of expression and information. Law (2018:1802).


The law says the widest possible freedom of speech and information. The former Social Democratic government has made a decision which, in our opinion, does not live up to the Freedom of Expression Act.Furthermore, the Post-och-Telestyrelsen, PTS, has submitted a referral to the Government which confirms that frequencies are available on the AM band in Sweden.The Supreme Administrative Court has received and redeemed this

consignment on May 5th, 2022.

That is the case today.


Now we are just waiting for an answer from the Supreme Administrative Court and by extension also the  Ministry of Culture, 2 ½ years for a simple AM ​​license.
Why it works in the rest of the Nordic region, the former easten block states and  all EU member states but not in Sweden?
Update 22th of June 2023


After a year of compact silence from the Supreme Administrative Court, we decided on the station, on June 7th 2023 to submit a new application to the new Swedish Government Kristersson's Department of Culture and there Minister of Culture Parisa Liljestrand.Since we now have a conservative Government in Sweden, we naturally hope for a more open-minded view of free broadcast media and that we can finally obtain a broadcast radio license for broadcasts on the medium wave band !Update December 3rd, 2023.

We have obtained a 14-day temporary broadcasting license from 23rd of December 2023 - 5th of January 2024.

Then it will be Swedish radio on medium wave again.